Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Polscy przedsiębiorcy prowadząc swoją działalność, coraz częściej nabywają usługi od podmiotów zagranicznych.Muszą jednak pamiętać o zweryfikowaniu takich transakcji pod kątem powstania obowiązku w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła (WHT). Skrót WHT pochodzi od angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u źródła).

Kogo dotyczy obowiązek rozliczania podatku u źródła ?

 

Podatek u źródła to podatek dochodowy, odpowiednio od osób prawnych lub od osób fizycznych, pobierany przez płatnikówod niektórych wpłacanych przez nich należności, takich jak np. odsetki, czy należności licencyjne.

Obowiązek poboru podatku u źródła dotyczy przedsiębiorców, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzą działalność.W przypadku podatku u źródła podmioty te występują w roli płatnika podatku. Oznacza to, że obowiązujące przepisy podatkowe zobowiązują je do obliczenia podatku, pobrania go od podatnika oraz wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego. W związku z tym, że reguły związane z obliczeniem podatku u źródła określają nie tylko polskie przepisy podatkowe ale także umowy międzynarodowe, płatnicy muszą  także uwzględniać postanowienia podpisanych przez Polskę z innymi państwami, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uwzględniając te regulacje płatnicy będą w stanie prawidłowo zidentyfikować powstanie obowiązku podatkowego lub odpowiednio zastosować zwolnienie.

 

Jakie należności powodują obowiązek rozliczenia podatku u źródła ?

 

Są to kategorie należności wprost wskazane w polskich przepisach podatkowych. Obowiązek poboru podatku u źródła dotyczy przede wszystkim należności licencyjnych i usług niematerialnych. Obejmuje przychody m.in. w postaci odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, czy z tytułu takich świadczeń jak świadczenia doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych. W przypadku wyżej wymienionych należności zastosowanie ma 20 % stawka podatku u źródła.

Przepisy wskazują także, kiedy zryczałtowany podatek pobiera się w wysokości 10 %.  Dotyczy to przychodów z tytułu określonych opłat pobieranych przez zagranicznych przedsiębiorców żeglugi morskiej i powietrznej.

Przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie z tytułu nabywanych usług na rzecz zagranicznego kontrahenta, zobowiązany jestdo pobrania podatku u źródła. W praktyce oznacza to, że kwotę podatku potrąca z wypłacanego mu wynagrodzenia. Pobrany podatek powinien zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany.

 

Kiedy można zastosować zwolnienie ?

 

W określonych w przepisach przypadkach można zastosować zwolnienie z opodatkowania przychodów zagranicznych podmiotów podatkiem u źródła. Możliwość ta nie dotyczy jednak każdego rodzaju przychodów, a jedynie tych wskazanychw ustawie. Są to m.in. z odsetki, należności z praw autorskich lub praw pokrewnych, czy za know-how. Ponadto możliwość zastosowania przez płatnika zwolnienia zostało uzależnione od spełnienia określonych warunków odnoszących się zarównodo  podmiotu, który należności te wypłaca, jak i podmiotu, który je otrzymuje. Jednym z dokumentów, który może pomócw realizacji tych obowiązków, jest certyfikat rezydencji.

 

Czym jest certyfikat rezydencji? 

 

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającyminformacje o miejscu zamieszkania (dla osób fizycznych) lub siedzibie (dla osób prawnych) podatnika. Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, uzyskanym od niego ważnym certyfikatem rezydencji. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy na uzyskanym od zagranicznego kontrahenta certyfikacie rezydencji nie ma wskazanego okresu jego ważności, taki dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jedynie przez okres 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia wydania certyfikatu. W niektórych państwach certyfikaty rezydencji mają formę papierową, w innych  - jest to zazwyczaj link pozwalający na pobranie certyfikatu ze strony internetowej.

 

Podatek u źródła (WHT) - pobór podatku, zwolnienia, certyfikat rezydencji

25 czerwca 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć