Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Podatnicy VAT w ramach prowadzonej działalności mogą dokonywać czynności opodatkowanych (np. doradztwo finansowe) i czynności zwolnionych z VAT (np. usługi ubezpieczeniowe). „Mieszana” działalność powoduje, że inaczej odlicza się podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych, jak i do zwolnionych z VAT. Przykładem takich usług, które podatnicy wykorzystują do obu rodzajów czynności są np. usługi księgowe czy telekomunikacyjne – telefon i internet. Jaki związek występuje pomiędzy nabywaniem towarów czy usług a rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej?

 

Zasadą jest, że czynny podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych. Jednocześnie ustawa o VAT wprowadza również szereg zwolnień o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. Podatnik korzystający ze zwolnienia w VAT nie wykazuje podatku VAT należnego i  nie płaci tego podatku od swoich faktur sprzedażowych. Jednocześnie podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych od kontrahentów fakturach zakupowych, jeśli zakup towaru lub usługi dotyczył czynności zwolnionych z VAT.

Sytuacja komplikuje się, gdy ten sam przedsiębiorca wykonuje jednocześnie czynności opodatkowane VAT, jak i czynności zwolnione z VAT.

 

Na czym polega przypisanie towaru lub usługi do czynności opodatkowanej lub zwolnionej z VAT?

 

W sytuacji występowania u podatnika zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych, podatnik ma obowiązek przypisać nabywane towary lub usługi do wykonywania odpowiedniej czynności: zwolnionej z VAT lub opodatkowanej VAT.

Obowiązkiem podatnika jest także określenie kwoty podatku naliczonego wynikające z otrzymanych faktur zakupowych. Jeśli wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w stosunku do zakupów przeznaczanych na opodatkowaną sprzedaż oraz nie przysługuje w stosunku do tych związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT. Czasami nie da się dokonać takiego wyodrębnienia.

 

Czym są proporcje?

 

W sytuacji, w której podatnik dokonuje sprzedaży mieszanej, tzn. opodatkowanej i zwolnionej, i nie jest w stanie odpowiednio przyporządkować dokonanych zakupów towarów lub usług do tych czynności, jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o ustaloną proporcję. Proporcję sprzedaży oblicza się na podstawie wielkości obrotu z roku poprzedniego. Do wyliczenia współczynnika proporcji należy uwzględnić kwoty netto. Wynik proporcji należy zaokrąglićw górę do najbliższej liczby całkowitej (np. proporcję 96,32% do 97%).

 

Proporcję sprzedaży ustala się wg następującego wzoru:

 

    licznik: roczny obrót z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych

    mianownik: roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT).

 

Wskaźnik proporcji to procentowa wartość udziału obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie.

 

W jaki sposób uzgodnić proporcje z naczelnikiem urzędu skarbowego?

 

Nie zawsze podatnik jest w stanie samodzielnie wyliczyć proporcje. Dzieje się tak jeżeli:

- w poprzednim roku podatkowym podatnik nie osiągnął obrotu z tytułu działalności opodatkowanej i zwolnionej, np. podatnik w ogóle nie prowadził działalności,

- jego obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 30 000 zł,

- proporcja ustalona za poprzedni rok w bieżącym roku według podatnika byłaby niereprezentatywna, np. podatnik zmienił profil działalności.

W takich sytuacjach podatnik powinien złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowegoo uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży i taką proporcję stosować w swoich rozliczeniach. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej albo na początku roku podatkowego w przypadku, gdy obrót w poprzednim roku nie przekroczył 30 000 zł lub proporcja ustalona za poprzedni rok, w bieżącym roku według podatnika byłaby niereprezentatywna.

 

Czy są jakiekolwiek założenia wynikające z ustawy?

 

Tak. Przy działalności mieszanej, gdy proporcja przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł – podatnik może uznać, że proporcja wynosi 100%. Natomiast, gdy proporcja nie przekroczy 2% przyjmuje się, że wynosi ona 0%, co oznacza, że podatnik nie odlicza VAT.

 

Kogo dotyczy roczna korekta VAT?

 

Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji. Podatnicy, którzy wykazują w trakcie roku  sprzedaż mieszaną i sprzedaż opodatkowaną muszą dzielić wydatki związanez prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą na:

  • Zakupy towarów i usług związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną,

  • Zakupy towarów i usług związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną,

  • Zakupy mogące służyć obu rodzajom sprzedaży. 

Jeżeli natomiast podatnik nie wie, w jakim stopniu nabyty towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych lub zwolnionych, prawo do odliczenia przysługuje mu wyłącznie na zasadzie proporcji.

 

Jak obliczyć proporcję?

 

Proporcję oblicza się jako udział obrotu uzyskanego z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnegow całkowitym obrocie wypracowanym w związku z czynnościami, od których przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego oraz czynnościami, do których takie prawo nie ma zastosowania. W praktyce należy przeanalizować obroty roku poprzedniego i wyliczyć wstępny wskaźnik proporcji, a następnie dokonać korekty VAT na podstawie wskaźnika VAT rzeczywistego z roku, w którym dokonano zakupu.

 

Kiedy należy dokonać rocznej korekty podatku VAT naliczonego?

 

Podatnik  prowadzący sprzedaż mieszaną ma obowiązek, po zakończeniu roku podatkowego, do obliczenia struktury obrotów oraz do dokonania korekty VAT naliczonego za cały miniony rok podatkowy. Następuje to jednorazowo, w deklaracji składanej za styczeń lub za I kwartał oraz w JPK_V7. Ta sama proporcja posłuży do wstępnego rozliczania podatku naliczonego w kolejnych miesiącach danego roku podatkowego.

 

Proporcje VAT - odpowiedzi na najważniejsze pytania

06 maja 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć