Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Coraz częściej pracodawcy umożliwiają potencjalnym pracownikom wybór formy współpracy. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami jest umowa typu B2B, zwana również samozatrudnieniem, oraz tradycyjna umowa o pracę.

 

Obydwie konstrukcje nie należą do tak zwanych „śmieciówek” na rynku pracy i stanowią rozwiązanie, które zazwyczaj jest satysfakcjonujące dla obydwu stron (w przeciwieństwo do umowy zlecenie czy umowy o dzieło). Zarówno umowa o pracę, jak i własna działalność gospodarcza, mają swoje wady i zalety, dlatego warto przed podjęciem decyzji rozważyć wszystkie za i przeciw.

 

Definicje samozatrudnienia i umowy o pracę

 

Nawiązanie współpracy na podstawie B2B (czyli Business to Business) oznacza, że świadczymy usługi na rzecz innej firmy, podobnie zresztą jak jej pracownicy na umowie o pracę. Obowiązują nas tylko inne warunki, dotyczące między innymi: godzin pracy, dni płatnych wolnych od pracy, chorobowego, rozliczeń podatkowych, ponoszonego ryzyka. W Kodeksie pracy znajdują się wszystkie wytyczne dotyczące charakteru umowy o pracę, natomiast nie znajdziemy w nim definicji samozatrudnienia. Według ustawodawcy prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma charakter umowy cywilnoprawnej i z założenia ma być to forma współpracy niewykazująca cech stosunku pracy.

 

Na czym polega samozatrudnienie?

 

Faktycznie rzecz biorąc samozatrudnienie to założenie własnej działalności gospodarczej na własny rachunek i w związku z tym prowadzenie firmy na własne ryzyko. Najczęściej mówimy o takiej formie współpracy, w przypadku gdy dana osoba rezygnuje z etatu i zaczyna wykonywać tę samą lub podobną pracę samodzielnie.

 

Umowa o pracę

 

Stosunek pracy zdefiniowany w Kodeksie pracy to szereg wytycznych dla pracownika, jak i pracodawcy, które gwarantują obydwu stronom wzajemne prawa i obowiązki. Główne i podstawowe przesłanki, świadczące o tym, że jest to współpraca na podstawie umowy o pracę to takie kwestie jak:

 • pracownik zobowiązuje się osobiście wykonywać daną pracę w określonym miejscu i czasie oraz pod kierownictwem pracodawcy

 • pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia za świadczoną pracę

 • pracownik zyskuje możliwość skorzystania z płatnych dni wolnych od pracy (na zasadzie urlopu lub zwolnienia chorobowego)

 • całe ryzyko spoczywa na barkach pracodawcy, to znaczy, że pracownik nie ponosi konsekwencji z powodu braku możliwości świadczenia pracy i ewentualnych strat z tego powodu.

 

Powyższe zapisy nie mogą znaleźć się w przypadku nawiązania współpracy, polegającej na samozatrudnieniu. To znaczy, że zawieranie tego typu zapisów w umowie B2B może zostać uznane przez ZUS, Urząd Skarbowy lub sąd za umowę o pracę i nieść za sobą z tego tytułu kosztowne konsekwencje.

 

Samozatrudnienie, czyli własna działalność gospodarcza

 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala na skorzystanie z wielu możliwości optymalizacji podatkowej, co daje wymierną korzyść w postaci większych zarobków. Pomimo braku zabezpieczeń wynikających z umowy o pracę (jak płatny urlop lub zwolnienie chorobowe) wiele osób decyduje się na przejście na taką formę współpracy. W teorii nie ma możliwości pobierania wynagrodzenia za dni wolne od pracy, niezależnie od powodu. W praktyce natomiast wiele firm zgadza się, aby samozatrudniony wykorzystywał przykładowo 26 dni wolnych w roku od świadczenia usług.

 

Obowiązki samozatrudnionego

 

Od chwili założenia działalności gospodarczej i zamieszczenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (za pomocą wniosku CEIDG-1), samozatrudniony jest również zobowiązany do:

 • prowadzenia księgowości według zasad wybranej formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa,)

 • samodzielnego opłacania podatku dochodowego, ewentualnie podatku VAT oraz składek ZUS 

 •  

Samozatrudniony, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zamierza podpisać umowę B2B z byłym pracodawcą na świadczenie tych samych usług, nie zawsze może skorzystać z preferencyjnego Zusu oraz podatku liniowego czy ryczałtu. 

 

Warto wspomnieć, że prowadzenie działalności gospodarczej pozwala na nawiązanie współpracy z więcej niż jedną firmą, zatrudnianie podwykonawców, którzy wykonają część pracy oraz na dużą swobodę w zakresie wykonywania usług.

 

Plusy i minusy samozatrudnienia

 

Rozważając formę współpracy – etat czy własna działalność – warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki opisane powyżej, a także, co najważniejsze opłacalność danego rozwiązania. W Internecie dostępne są kalkulatory wynagrodzeń, jednak przy wyliczaniu korzyści trzeba rozważyć zagadnienie samozatrudnienia oraz związane z tym koszty długoterminowo. Najlepiej wziąć pod uwagę poniższe czynniki w zakresie najbliższych trzech - pięciu lat:

 • możliwość odliczania kosztów, czyli wydatków związanych z prowadzoną działalnością

 • wysokość składek ZUS, które w pierwszych dwóch latach są niskie, a w kolejnych trzech latach mogą zależeć od dochodu (preferencyjne składki ZUS, Mały ZUS Plus czy ulga na start)

 • możliwość odliczenia podatku VAT

 • rodzaj opodatkowania

 • koszty działalności, takie jak: księgowość, telefon, narzędzia do pracy, jak własny komputer czy samochód

 • możliwość skorzystania z dofinansowania dla firm

 • ograniczenie kosztów poprzez zawieszenie działalności, w przypadku ewentualnego zerwania kontraktu

 

 

Forma współpracy

Własna działalność gospodarcza

Umowa o pracę

Liczba zleceniodawców

Nieograniczona

Zwykle jeden pracodawca

Liczba podwykonawców

Nieograniczona

Brak

Księgowość

Samodzielnie lub zlecona

Po stronie pracodawcy

Podatki oraz składki ZUS

Samodzielnie

Po stronie pracodawcy

Rodzaj umowy

Umowa B2B

Umowa o pracę

Urlop

Brak

Tak

Zwolnienie chorobowe

Tak, ale wysokość wynagrodzenia zależy od opłacanej składki ZUS

Tak, w większości przypadków w kwocie 80% wynagrodzenia

 

Rys. Podstawowe różnice w formach współpracy

 

Samozatrudnienie wiąże się z teoretyczną utratą takich korzyści, jak pewność zatrudnienia czy płatny urlop wypoczynkowy. Jednak w praktyce okazuje się, że nie jest to żadną przeszkodą, gdyż umowa współpracy może obejmować np. trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy, a z dni wolnych od świadczenia usług można skorzystać na zasadzie swobody korzystania z miejsca i czasu świadczonych usług. Tak naprawdę wybór formy współpracy zależy tylko i wyłącznie od gotowości do podjęcia negocjacji oraz wypracowania warunków odpowiadających każdej ze stron.

 

Samozatrudnienie a umowa o pracę

17 maja 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć